Menneskerettigheter

Respekt for menneskerettigheter

Vi i Norwegian Group har som mål å ivareta våre ansatte på en forsvarlig og bestandig måte, i tråd med gjeldende krav og føringer. Det er en forventning om at de virksomheter vi kjøper produkter eller tjenester av har samme målsetting. 

Åpenhetsloven, som retter fokus på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, trådte i kraft 1. juli 2022. Under finner du informasjon om konsernet og våre prosesser som skal sikre at vi overholder kravene i regelverket. 

Gjennom å foreta aktsomhetvurderinger vil vi å øke bevisstheten om, og ved behov iverksette nødvendige tiltak, for å sikre den enkelte arbeidstakers rettigheter og ivaretakelsen av denne, både i egen virksomhet og blant våre leverandører av varer og tjenester.  

Hvem er vi?

Norwegian Group er et globalt konsern og en leverandør av multidisipline tjenester innenfor tilkomstteknikk, inspeksjon, betongrehabilitering, vindturbin-service, stillas, bygg og anleggstjenester, bemanning, prosjektledelse, totalentreprise EKOM, elektroinstallasjon og utstyrsutleie.

Vi er ISO-sertifiserte etter 9001, 14001 og 45001-standarden.

Vi består av 350 ansatte fordelt på flere selskap:

Her kan du få et lite glimt av hvem vi er og hva vi jobber med:

Aktuelt regelverk og retningslinjer som ligger til grunn for vårt arbeid med menneskerettigheter:

Fundamentet vårt

Norwegian Group har utarbeidet etiske retningslinjer for ansvarlighet som omtaler hvilke mål, interne strategier, og forventninger vi har til eget selskap og våre leverandører når det gjelder å overholde menneskerettighetene. Retningslinjene er forankret hos ledelsen. Lederne sitter med det hele og fulle ansvaret for iverksetting og oppfølging av tiltak for å sikre at kravene i åpenhetsloven blir fulgt. Arbeidet med å ivareta anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden vil være en kontinuerlig prosess, der vi søker systematisk forbedring gjennom bevisstgjøring og handling. 

AAK Energy og NOG Access er datterselskapene som har plikter etter åpenhetsloven. Norwegian Group har valgt å utføre en samlet vurdering og redegjørelse for hele konsernet. Bakgrunnen for dette er at disse har felles administrasjon, benytter mange av de samme leverandørene, og samarbeider tett i det daglige. Det vil fremkomme av rapporten hvilke deler av redegjørelsen som gjelder for det enkelte selskap. Dette vil i all hovedsak være relatert til funn og oppfølgende tiltak.

Hva er vår definisjon på anstendige arbeidsforhold?

Kort oppsummert:

Rettferdig behandling og ikke-diskriminering 
Vi ønsker ingen usaklig forskjellsbehandling på arbeidsplassen. 

Trygge og sunne arbeids- og boforhold 
Alle ansatte skal ha det fysisk og psykisk bra og sikkerhetsmessig trygt der en oppholder seg i arbeidstida.  

Rettmessig lønn og rimelig arbeidstid 
Arbeidsgiver må sørge for at de ansatte får en rettmessig og rettferdig lønn. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller tariffavtale.  

Regulære ansettelser 
De ansattes rettigheter og sosiale beskyttelse skal primært ligge til grunn ved ansettelse og utføring av arbeid.  

Respekt for forsamlingsfrihet, organisasjonsfrihet og retten til å delta i kollektive forhandlinger 
Fagforeningsrepresentanter skal delta og i nødvendig grad bli lyttet til og respektert av ledere og ansatte på arbeidsplassen. 

Respektere berørte lokalsamfunn 
Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettighetene til medlemmer av lokalsamfunn som påvirkes av deres aktiviteter. 

Aktsomhetsvurdering 
Vi har laget en prosedyre for aktsomhetsvurdering. I dokumentet beskrives omfang og ansvar. Den omhandler også hvordan vi skal gå frem for å vurdere og avdekke eventuelle uanstendige arbeidsforhold eller brudd på menneskerettighetene.  

Aktsomhetsvurderingen består av ulike segmenter, og er en kontinuerlig prosess; 

Ønsker du å lese mer om våre funn og tiltak i 2023?

Varslingskanaler og klagemekanismer

Vi har laget en prosedyre for behandling av informasjonskrav. Denne inneholder blant annet ansvar og fremgangsmåte for å behandle henvendelser. Du kan forvente svar fra oss innen 3 uker.

Dersom du har spørsmål om vår håndtering og oppfølging av menneskerettigheter knyttet til ansatte internt og eksternt kan du finne kontaktinformasjon under. 

Siste oppdatering: 16.05.2024
 
Skroll til toppen