Samfunnsansvar

Respekt for menneskerettigheter

Vi i Norwegian Group har som mål å ivareta våre ansatte på en forsvarlig og bestandig måte, i tråd med gjeldende krav og føringer. Det er en forventning om at de virksomheter vi kjøper produkter eller tjenester av har samme målsetting. 

Åpenhetsloven som retter fokus på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold trådte i kraft 1. juli 2022. Under finner du informasjon om vårt selskap og de prosesser vi har iverksatt for å sikre at vi overholder kravene i regelverket. 

Gjennom ulike tiltak vil vi øke bevisstheten på og kunnskapen om den enkelte arbeidstakers rettigheter og ivaretakelsen av denne, både i egen virksomhet og blant våre leverandører av varer og tjenester.  

Hvem er vi?

Her kan du se et utdrag av hvem vi er og hva vi jobber med:

Aktuelt regelverk og retningslinjer som ligger til grunn for vårt arbeid med menneskerettigheter:

Fundamentet vårt

Respekt for menneskerettigheter er omtalt i ulike strategidokument som er listet opp nedenfor. Dokumentene er forankret i ledelsen. Lederne sitter med det hele og fulle ansvaret for iverksetting og oppfølging av tiltak for å sikre at kravene i åpenhetsloven blir fulgt. Arbeidet med å ivareta anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden vil være en kontinuerlig prosess der vi søker systematisk forbedring gjennom bevisstgjøring og handling. 

Norwegian Group har valgt å utføre en felles vurdering og redegjørelse for hele konsernet siden selskapene har felles administrasjon/ledelse og ellers samarbeider tett i det daglige.


En oppsummering av våre prioriteringer når det gjelder menneskerettigheter:

Rettferdig behandling og ikke-diskriminering 
Vi ønsker ingen usaklig forskjellsbehandling på arbeidsplassen. 

Trygge og sunne arbeids- og boforhold 
Alle ansatte skal ha det fysisk og psykisk bra og sikkerhetsmessig trygt der en oppholder seg i arbeidstida.  

Rettmessig lønn og rimelig arbeidstid 
Arbeidsgiver må sørge for at de ansatte får en rettmessig og rettferdig lønn. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller tariffavtale.  

Regulære ansettelser 
De ansattes rettigheter og sosiale beskyttelse skal primært ligge til grunn ved ansettelse og utføring av arbeid.  

Respekt for forsamlingsfrihet, organisasjonsfrihet og retten til å delta i kollektive forhandlinger 
Fagforeningsrepresentanter skal delta og i nødvendig grad bli lyttet til og respektert av ledere og ansatte på arbeidsplassen. 

Respektere berørte lokalsamfunn 
Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettighetene til medlemmer av lokalsamfunn som påvirkes av deres aktiviteter. 

Aktsomhetsvurdering 
Vi har laget en prosedyre for aktsomhetsvurdering. I dokumentet beskrives omfang og ansvar. Den omhandler også hvordan vi skal gå frem for å vurdere og avdekke eventuelle uanstendige arbeidsforhold eller brudd på menneskerettighetene.  

Aktsomhetsvurderingen består av ulike segmenter, og er en kontinuerlig prosess; 

Hva er gjennomført av tiltak til nå? 

  • Selskapet har totalt over 600 leverandører av varer og tjenester fordelt på våre fire datterselskap. Vi har i første omgang kartlagt og vurdert et utvalg av disse ut ifra verdistørrelse, bransje og kritiske virksomheter.  
  • Risikokriteriene vektlagt er verdien av våre innkjøp, hvor kritisk leverandør er for virksomheten, våre muligheter til å påvirke leverandør, hvilke valgmuligheter vi har og størrelsen (antall ansatte) på leverandør.
  • Ved behov har vi innhentet ytterligere opplysninger fra enkelte virksomheter ved hjelp av egenrapportering gjennom skjema 
  • Ved potensiell eller åpenbar mistanke om at menneskerettigheter blir krenket eller ugunstige arbeidsforhold forekommer i leverandørkjeden vil forholdet bli gransket, og konkrete tiltak vil bli iverksatt ved behov. Aktuelle tiltak vil kunne være oppfølging/intervju med virksomhetsledere eller ansatte via telefon, e-post eller revisjoner. Andre virkemidler kan være å tydeliggjøre våre krav og forventninger relatert til menneskerettigheter i arbeidskontrakter, opphør av avtaler m.m.  

Norwegian Group vil implementere forventninger og krav om anstendige arbeidsforhold og overholdelse av menneskerettigheter fremtidige rammeavtale/kontrakter med eksisterende og nye leverandører/samarbeidspartnere. 

Varslingskanaler og klagemekanismer
Dersom du har spørsmål om vår håndtering og oppfølging av menneskerettigheter knyttet til ansatte internt og eksternt kan du finne kontaktinformasjon på våre nettsider.  

Du kan forvente svar fra oss innen 3 uker. 

Vi har laget en prosedyre for behandling av informasjonskrav. Denne inneholder blant annet ansvar og fremgangsmåte for å behandle henvendelser. 

Resultater

Kontinuerlig arbeid.  

Her vil vi på sikt presentere resulater som kan knyttes til aktsomhetsvurderingen. Eventuelle avdekkende funn av faktisk eller potensiell risiko for negative konsekvenser vil bli publisert her så snart vurderingen er fullendt. 

Informasjon om iverksatte og planlagte tiltak
Prosessen med aktsomhetsvurdering er enda ikke sluttført. Vi vil omtale forhold her når og dersom vi avdekker avvik som følge av det pågående kartleggingsarbeidet. 

Redegjøring av resultater eller forventede resultater for å stoppe eller begrense vesentlig risiko 
Vi vil omtale forhold her dersom og når vi avdekker avvik som følge av det pågående kartleggingsarbeidet. 

Handlekurv
Skroll til toppen