Samfunnsansvar

Respekt for menneskerettigheter

Vi i Norwegian Group har som mål å ivareta våre ansatte på en forsvarlig og bestandig måte, i tråd med gjeldende krav og føringer. Det er en forventning om at de virksomheter vi kjøper produkter eller tjenester av har samme målsetting. 

Åpenhetsloven som retter fokus på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold trådte i kraft 1. juli 2022. Under finner du informasjon om vårt selskap og de prosesser vi har iverksatt for å sikre at vi overholder kravene i regelverket. 

Gjennom ulike tiltak vil vi øke bevisstheten på og kunnskapen om den enkelte arbeidstakers rettigheter og ivaretakelsen av denne, både i egen virksomhet og blant våre leverandører av varer og tjenester.  

Hvem er vi?

Her kan du se et utdrag av hvem vi er og hva vi jobber med:

Aktuelt regelverk og retningslinjer som ligger til grunn for vårt arbeid med menneskerettigheter:

Fundamentet vårt

Respekt for menneskerettigheter er omtalt i ulike strategidokument som er listet opp nedenfor. Dokumentene er forankret i ledelsen. Lederne sitter med det hele og fulle ansvaret for iverksetting og oppfølging av tiltak for å sikre at kravene i åpenhetsloven blir fulgt. Arbeidet med å ivareta anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden vil være en kontinuerlig prosess der vi søker systematisk forbedring gjennom bevisstgjøring og handling. 

Norwegian Group har valgt å utføre en felles vurdering og redegjørelse for hele konsernet siden selskapene har felles administrasjon/ledelse og ellers samarbeider tett i det daglige.


En oppsummering av våre prioriteringer når det gjelder menneskerettigheter:

Rettferdig behandling og ikke-diskriminering 
Vi ønsker ingen usaklig forskjellsbehandling på arbeidsplassen. 

Trygge og sunne arbeids- og boforhold 
Alle ansatte skal ha det fysisk og psykisk bra og sikkerhetsmessig trygt der en oppholder seg i arbeidstida.  

Rettmessig lønn og rimelig arbeidstid 
Arbeidsgiver må sørge for at de ansatte får en rettmessig og rettferdig lønn. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller tariffavtale.  

Regulære ansettelser 
De ansattes rettigheter og sosiale beskyttelse skal primært ligge til grunn ved ansettelse og utføring av arbeid.  

Respekt for forsamlingsfrihet, organisasjonsfrihet og retten til å delta i kollektive forhandlinger 
Fagforeningsrepresentanter skal delta og i nødvendig grad bli lyttet til og respektert av ledere og ansatte på arbeidsplassen. 

Respektere berørte lokalsamfunn 
Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettighetene til medlemmer av lokalsamfunn som påvirkes av deres aktiviteter. 

Aktsomhetsvurdering 
Vi har laget en prosedyre for aktsomhetsvurdering. I dokumentet beskrives omfang og ansvar. Den omhandler også hvordan vi skal gå frem for å vurdere og avdekke eventuelle uanstendige arbeidsforhold eller brudd på menneskerettighetene.  

Aktsomhetsvurderingen består av ulike segmenter, og er en kontinuerlig prosess; 


Statusoppdatering per 27.11.23:

Tiltak

  • Selskapet har totalt over 600 leverandører av varer og tjenester fordelt på våre fire datterselskap. Vi har i første omgang kartlagt og risikovurdert 30 virksomheter basert på økonomiske kundeforhold og bransje.  
  • Vi har innhentet ytterligere opplysninger om menneskerettigheter fra 19 av 30 virksomheter gjennom dette skjemaet 

Resultat

  • Ut ifra et helhetsinntrykk av besvarelsene har hver virksomhet fått en fargekode basert på «trafikklysmodellen»: Rød og gul farge initierer behovet for oppfølging og utdypende informasjon dersom vi ønsker å fornye kontraktene med aktuelle virksomheter. Grønn farge indikerer at vi har et godt inntrykk av virksomheten med bakgrunn i de svar som er gitt. 
  •   Vi har til nå ikke avdekket noen avvik som følge av undersøkelsen.

Videre oppfølging

  • Det er opprettet et samarbeidsforum mellom ledelsen og de innkjøpsansvarlige.
  • Ved potensiell eller åpenbar mistanke om at menneskerettigheter blir krenket eller ugunstige arbeidsforhold forekommer i leverandørkjeden vil forholdet bli gransket, og konkrete tiltak vil vi hhv. følge opp og/eller vurdere nærmere (intervju, møte, revisjoner) før fornying eller tegning av nye innkjøpsavtaler.
  • Dersom det viser seg at virksomheter opptrer på en slik måte at det er fare for at brudd på menneskerettigheter kan forekomme i bedriften eller dens leverandørkjede vil vi i første omgang forsøke å legge press på at bedriften skal rydde opp gjennom dialog. Alternativt må vi finne andre leverandører.
  • Vi vil omformulere og spisse kontrakter og innkjøpsavtaler til også å omfatte relevante bestemmelser innen menneskerettigheter, etiske retningslinjer og ytre miljøarbeid. 
  • Gjennom våre kontrakter vil vi stille krav til at vi kan innhente informasjon ved behov, slik at vi får utført våre aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven i tilstrekkelig grad.
  • I tillegg vil vi sette søkelys på interne rutiner og retningslinjer, for å vurdere tiltak som kan fremme ivaretakelsen av menneskerettigheter, etikk og miljø overfor egne ansatte.

Varslingskanaler og klagemekanismer

Vi har laget en prosedyre for behandling av informasjonskrav. Denne inneholder blant annet ansvar og fremgangsmåte for å behandle henvendelser.Du kan forvente svar fra oss innen 3 uker. 

Dersom du har spørsmål om vår håndtering og oppfølging av menneskerettigheter knyttet til ansatte internt og eksternt kan du finne kontaktinformasjon under. 

 
Skroll til toppen